Field of activity

Supply and installation of electrical systems

Dịch vụ cung cấp, lắp đặt hệ thống điện

– Cung cấp, lắp đặt các thiết bị nhất thứ như TU, TI, máy cắt, các tủ hợp bộ, các trạm treo 22kV, 35KV, 110kV. Thiết kế cấp hàng các tủ nguồn DC/AC, các tủ điều khiển bảo vệ. Chúng tôi đã thực hiện và hoàn thiện một số dự án như: Cung cấp phần thiết bị trạm 110kV Thủy điện Sông quang, lắp đặt trạm 110/6.3kV mía đường Tuyên Quang, thay thế, sửa chữa máy cắt, TI 110kV xi măng Đồng Bành, Nâng cấp máy biến áp 25MVA – 110/38,5/6,3kV nhà máy thủy điện Mường Hum.

Chúng tôi có thế mạnh về sử lý kỹ thuật và cấp hàng đặc biệt trong các trường hợp sự cố lưới 110kV và 6,3kV đảm bảo khác phục sự cố nhanh nhất cho khách hàng giảm tối đa tổn thất kinh tế.