Dự án

Thí nghiệm hiệu chỉnh nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong

Nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong tại Hòa Thắng, Bắc Bình, Bình Thuận có quy mô 8 tua bin gió với với công suất 3,8 MW/tua bin, tổng công suất 40MW.

Trong dự án này, Etest là đơn vị thí nghiệm hiệu chỉnh toàn bộ các thiết bị nhất, nhị thứ thuộc trạm biến áp 110kV và các thiết bị trung, hạ thế tại các turbine gió thuộc nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong, thí nghiệm, hiệu chỉnh toàn bộ các thiết bị nhất, nhị thứ thuộc ngăn lộ 174 trạm 110kV Nũi Né cùng với đó thực hiện đo thông số tuyến đường dây 110kV 171 NMĐG Thuận Nhiên Phong – 174 Trạm 110kV Mũi Né